Выписка из закона об иностранцах. Болгария. ПМЖ.

Правно основание  ЗЧРБ и ППЗЧРБ:

Разрешение за постоянно пребиваване могат да получат чужденците — които са пребивавали законно и без прекъсване на територията на Република България в рамките на последните 5 години преди подаване на заявлението за постоянно пребиваване и за този период не са отсъствали повече от 30 месеца, като в случаите по чл. 24в се отчита само половината от времето на пребиваване;

Чл. 25, ал.1, т.5 от ЗЧРБ

Чл. 34, ал. 1 и чл. 38а от ППЗЧРБ

Срок за подаване:  2 месеца преди изтичане на разрешения срок.

Срок за разглеждане:  до 2 месеца, при правна и фактическа сложност и необходимост от предоставяне на допълнителни документи този срок може да бъде удължен с 2 месеца.

Необходими документи:

  1. документ за платена държавна такса по чл. 12, ал. 4 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси;
  2. копие на редовен паспорт или заместващ го документ със страниците на снимката, личните данни, виза по чл. 15, ал. 1 ЗЧРБ, когато такава се изисква, и печата за последното му влизане в страната; за сверяване автентичността на копието се представя и оригиналът на паспорта или заместващия го документ;
  3. доказателства за осигурено жилище;
  4. доказателства за стабилни, редовни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, без да се прибягва до системата за социално подпомагане, в размер, не по-малък от минималната месечна работна заплата или минималната пенсия за страната;
  5. свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване — при първоначално подаване на заявлението.

Такси:

за исканата услуга – 10 лв.

при предоставяне – 1000 лв.