ДЕКЛАРАЦИЯ

по  чл. 61, ал. 3, т. 1, 2 и т. 3 от Закона за Туризма

ДЕКЛАРАЦИЯ

по  чл. 61, ал. 3, т. 1, 2 и т. 3 от Закона за Туризма

Долуподписаният/ата ……………………………………………………..,с ЕГН ………………………… в качеството си на .……………………………….. на ……………………………………………………….. (собственик, съответно членовете на управителните и на контролните органи, или лице с функции по управление на туроператорската и/или туристическата агентска дейност),

с ЕИК/БУЛСТАТ  ………………….. и със седалище и адрес на управление ………………………………….. ………………………………………………….. , във връзка с процедура по регистрация на туроператорска и/или туристическа агентска дейност

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;

2.  Не съм лишаван лишавани от право да заемат материалноотговорна длъжност;

3. През последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността не съм  бил/а член на управителен или на контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

         ………………………… г.                                                    

         гр…………………………..                                                          Декларатор: