Бланки документов для регистрации торгового представительства в Болгарии.

Представил документи за регистрация

………………………………………………………………………..

/име, фамилия/

…………………………………………………………………………

/позиция – представител по право, упълномощено

лице, по поща, с куриерска служба/

………………..                …………………………………………

/дата/                                    /подпис/

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

БЪЛГАРСКАТА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА

З   А   Я   В   Л   Е   Н   И   Е

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

НА      

(вписва се наименованието на чуждестранното лице)

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На основание чл.24, ал.1 от Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/ и чл.1 т.4  от Правилника за вписване в Единния търговски регистър на БТПП, желая да регистрирам търговско представителство на чуждестранно лице с наименование      

и седалище      

(вписва се държава и град по седалището на чуждестранното лице)

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

а/ официален документ удостоверяващ актуалното състояние на чуждестранното лице, издаден от съответния компетентен орган по регистрацията, съгласно националното му законодателство, заверен за автентичност и придружен с легализиран превод на български език. Документът трябва да е издаден не по-рано от 6 (шест) месеца преди представянето му в БТПП;

б/ в случай, че в посочения в б. „а“ официален документ няма данни за лицата, представляващи дружеството, се представя втори официален документ, издаден от компетентния орган по регистрацията на чуждестранното лице, съгласно националното му законодателство, удостоверяващ лицата, представляващи и управляващи чуждестранното лице, заверен за автентичност и придружен с легализиран превод на български език;

в/ решение на управителния орган на чуждестранното лице за откриване на търговско представителство в Р България по смисъла на чл. 24, ал. 1 от ЗНИ, показващ, че е запознат със статута му „неюридическо лице“ без право на стопанска дейност, придружено с превод на български език;

г/ нотариално заверено пълномощно в оригинал или нотариално заверен препис от същото, издадено от законния представител на чуждестранното лице по регистрацията, с което се упълномощава друго лице да регистрира и/или да управлява дейността на търговското представителство в РБългария и се посочва обемът на представителните му права. Пълномощното следва да е заверено за автентичност и придружено с легализиран превод на български език;

д/ образци в оригинал/и от подписите на представителите на търговското представителство в Р България, заверени нотариално, или положени пред оторизиран служител от отдел “Търговски регистър” на БТПП в София, или в РТПП/К. Ако образците от подписите са заверени от нотариус в чужбина, се удостоверяват за автентичност и се придружават с легализиран превод на български език;

е/ документ за икономическа активност на чуждестранното лице за предходните две години преди регистрацията на представителството в БТПП, установена с някой от следните документи:

  1. референция от обслужваща банка с превод на български език или
  2. копия от счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите за предходните две календарни години, заверени за вярност с оригинала с печат и нотариално заверен подпис на законния/те представител/и на чуждестранното лице, придружени с превод на български език  или
  3. декларация (Д1) по образец на БТПП с нотариално заверен подпис и печат от законния/те представител/и на чуждестранното лице с превод на български език, съдържаща данни за предходните две календарни години за реализирани дейности по основни икономически показатели и финансови резултати, или
  4. декларация (Д2) по образец на БТПП с нотариално заверен подпис и печат от законния/те представител/и на чуждестранното лице, в която се посочва електронен адрес на общодостъпна електронна база данни на английски език (ако има такава), съдържаща счетоводните отчети на чуждестранното лице за предходните две календарни години, за проверка за наличността им от отдел „Търговски регистър“ при БТПП. Тази възможност се прилага само в случаите, когато такава проверка може технически да се реализира.

ж/ документ за данъчна изрядност на чуждестранното лице за предходните две календарни години, преди регистрацията на представителството в БТПП, установена с някой от следните документи:

  1. удостоверение за липса на данъчни задължения, издадено от компетентния държавен орган на страната, по седалището на чуждестранното лице, съгласно националното му законодателство, заверено за автентичност и придружено с легализиран превод на български език, или
  2. декларация (Д3) по образец на БТПП от законния/те представител/и на чуждестранното лице, регистрирало търговско представителство, с нотариално заверен/и подпис/и, в която е декларирана липсата на данъчни задължения за предходните две календарни години, придружена с превод на български език, или
  3. декларация (Д4) по образец на БТПП с нотариално заверен подпис и печат от законния/те представител/и на чуждестранното лице с превод на български език, в която се посочва електронен адрес на общодостъпна електронна база данни на английски език (ако има такава), поддържана от компетентния, съгласно националното законодателство, държавен орган на страната, където е седалището на чуждестранното лице, за проверка наличието на такава информация от отдел „Търговски регистър“ при БТПП. Тази възможност се прилага само в случаите, когато такава проверка може технически да се реализира.

з/ планирани дейности на представителството, установени със следните документи:

  1. обосновка за необходимостта от съществуване на търговско представителство, съдържаща цели и задачи на представителството, подписана от законния/те представител/и на чуждестранното лице и подпечатана с печата на чуждестранното лице, придружена с превод на български език;
  2. годишни програми (за текущата и за следващата календарни години) за изпълнение на поставените цели и възложените дейности на търговското представителство в Р България, подписани и подпечатани от законния/те представител/и на чуждестранното лице, обосноваващи необходимостта за изпълнението им от заявения брой лица, вписани като търговски представители, придружени с превод на български език;

и/ документ за внесена такса за регистрация на Търговското представителство, съгласно Тарифата за цените на услугите, предоставяни от БТПП

к. Попълнена регистрационна карта за информационната система на БТПП

С УВАЖЕНИЕ:

(дата)

ДЕКЛАРАЦИИ БТПП

СКАЧАТЬ ДЕКЛАРАЦИИ МОЖНО ЗДЕСЬ.